Članice osnažene
logo

Advokatska kancelarija

Kristina Muhtić

Registrovan biznis

Lokacija: 

Opis

Pružanje pravne pomoći, zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudovima, državnim organima i drugim pravnim licima u građanskim, krivičnim, prekršajnim i privrednim sporovima.

Sastavljanje ugovora, tužbi, žalbi, molbi, testamenta i drugih pravnih dokumenata.

Priprema dokumentacije i osnivanje privrednih društava.

Sastavljanje pojedinačnih i opštih akata privrednih društava.

Obavljanje svih pravnih poslova u ime i za račun fizičkih i pravnih lica na osnovu kojih ta lica ostvaruju svoje pravo.